Fauna van de bossen

Zwarte specht

Heel het Grenspark is aangeduid als Vogelrichtlijngebied. De hierin opgenomen soorten die gebonden zijn aan bos, zijn zwarte specht en wespendief. We tellen vier soorten spechten, namelijk de kleine bonte specht, de grote bonte specht, de groene specht en de zwarte specht. Bosuil en ransuil zijn goed vertegenwoordigd. Ook bij de zangvogels vinden we typische bewoners van het dennenbos als kuifmees, zwarte mees, bonte vliegenvanger, gekraagde roodstaart, fluiter. Naast de reeds genoemde wespendief die in de stille bossen broedt, vinden we roofvogels als havik, buizerd, sperwer.
Bij de zoogdieren is de eekhoorn goed vertegenwoordigd. Ook ree, vos, bosmuis, wezel, hermelijn en bunzing komen voor. Af en toe wordt ook de zeer zeldzame boommarter waargenomen.
Zeer opvallend zijn op sommige plaatsen, langs zonnige bosranden, de koepelvormige nesten van de rode bosmier.
Omdat veel dieren graag vertoeven in de overgangszones tussen bos en heide, wordt er op gelet om hier en daar de overgang tussen beide meer geleidelijk te laten verlopen.