Fauna van de polders

Kleine karekiet

Het natte polderland is een paradijs voor tal van vogels als blauwborst, veldleeuwerik, kleine karekiet, bosrietzanger, roodborsttapuit, bergeend, bruine kiekendief en patrijs. Vooral ’s winters tref je hier vaak veel rietganzen, kolganzen en grauwe ganzen aan.
Ook reeën komen hier voor. In sloten en poelen zit o.m. de kleine watersalamander.