Fauna van de weilanden

Kievit

Natte weilanden zijn belangrijk voor vogels als kievit, tureluur, grutto, slobeend en zomertaling.
In de droge delen vinden veldleeuwerik en graspieper zowel voedsel als geschikte nestgelegenheid.
Ook tijdens de trek zijn weilanden een interessant biotoop voor steltlopers als watersnip, witgatje, groenpootruiter en oeverloper. In de winter pleisteren er dikwijls groepen grauwe ganzen, kolganzen en canadese ganzen.
’s Zomers zijn kruidenrijke graslanden een paradijs voor vlindersoorten als zandoogjes en blauwtjes en insecten als sprinkhanen en zweefvliegen.