Flora van de vennen

Veenpluis

In sommige vennen groeit er veel veenmos, knolrus of veelstengelige waterbies. Deze planten zijn goed aangepast aan het zure en voedselarme milieu. Veenmos vind je ook langs de natte oevers, vaak samen met witte en bruine snavelbies, kleine of ronde zonnedauw en soms de zeldzame moeraswolfsklauw. In de oeverzones groeit vaak veel veenpluis. Deze vegetaties zijn een prachtige overgang naar de natte heide rondom de vennen.
Vennen met een kale zandbodem, zoals de Groote Meer, zijn de groeiplaats van planten van het zeldzame oeverkruidverbond zoals waterlobelia, drijvende waterweegbree, oeverkruid, ondergedoken moerasscherm, biesvaren. Zij gingen sterk achteruit door verdroging, verzuring en aanrijking van het ven met te voedselrijk water. Wanneer zulke vennen voor langere tijd droogvallen, nemen andere, meer algemene soorten hun plaats in.