HELVEX - doelstellingen

Het LIFE-project zal naast diverse natuurherstelmaatregelen ook werken aan het verhogen van de socio-economische potenties van het gebied.

- Grootschalig herstel van 56 ha open duinherstel (open grasland met Corynephorus- en Agrostis-soorten op landduinen) (2330) in een mozaïek met Psammofiele heide met Calluna en Genista (2310)

- Herstel van 30 ha mineraalarme oligotrofe wateren van de Atlantische zandvlakten (3110) en oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren (3130)

- Herstel van 33 ha in mozaïek van Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix (4010) - Slenken in veengronden (7150)

- Herstel van 57 ha in mozaïek van droge Europese heide (4030) en Psammofiele heide met Calluna en Genista (2310), afgewisseld met Noord-Atlantische vochtige heide (4010)

- Verwijderen van de exoten Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik en rododendron op een oppervlakte van 60 ha om te komen tot kwaliteitsvolle oude zuurminnende eikenbossen (9190) aan Vlaamse zijde en om te vermijden dat de herstelde habitats overgroeid geraken met exoten.

- Verder zal het herstel van bovenvernoemde habitats leiden tot toename van Vogelrichtlijnsoorten als nachtzwaluw (Caprimulgus Europeaus), boomleeuwerik (Lullula arborea) , geoorde fuut (Podiceps nigricollis) , dodaars (Tachybaptus ruficollis) , zwarte specht (Dryocopus martius) en wespendief (Pernis apivorus). Het zal ook soorten als gladde slang (Coronella austriaca) en rugstreeppad (Bufo calamita) ten goede komen, naast tal van andere nationaal bedreigde soorten (dagvlinders, libellen, loopkevers, nachtvlinders,...).

- De socio-economische potenties van het gebied verhogen door:
  ° het aanleveren van informatie aan bezoekers, omwonenden, bestuurders,... via website en sociale media, via flyers over het project en Natura 2000, via pers,...
  ° het plaatsen van een uitkijktoren en kijkplatform, het plaatsen van bebording in het projectgebied met uitleg over het project,
  ° betrekken van de vrijwilligers in het natuurbeheer.