LIFE HELVEX - geplande acties

Gedurende 5 jaar staan er heel wat acties op de planning:

Voorbereiding
• Planning opmaken en de nulmonitoring vastleggen
• Opmaken plan voor zuiveringswerk (helofytenfilter, lamellenfilter,..) voor het afstromend water vanuit de Steertse Heide naar het Groote Meer

Aankoop
• Aankoop van 21 ha gronden die nu nog in landbouwkundiggebruik zijn voor vrijwaring van het Groote Meer

Herstelacties
Op grote schaal herstel van de Annex I habitats zijnde 2310 - 2330 - 3110 - 3130 - 4010 - 4030 - 7250 - 9190 in het project door:
• Verwijderen van dennenopslag
• Plaggen tot herstel "open zand" (2310 - 2330)
• Bouwen van een zuiveringswerk tussen de Steertse Heide en de Groote Meer om het afstromend water te zuiveren van o.a. nitraten, fosfaten,..
• Plaggen ten behoeve van herstel oligotrofe tot mesotrofe stilstaande waters (3110-3130)
• Plaggen ten behoeve van herstel mozaïek van natte en droge heide en slenken in veengronden (4010 - 4030 - 7150)
• Begrazingsraster plaatsen ten behoeve van vervolgbeheer
• Opstarten natuurbeheer met vrijwilligers
• Verwijderen van exoten (Prunus serotina, Quercus ruber en Rhododendron ponticum) zodat de eikenberkenbossen (9190) zich beter kunnen ontwikkelen
• Monitoring van de impact van de herstelmaatregelen op de aanwezige fauna en flora

Communicatie
• Ontwikkelen en ten dienste stellen van een waaier aan producten om de toeristische en de socio-economische potenties van het project en Natura 2000 te promoten; het verspreiden van een krant over het project, het publiceren van artikels in de pers, tijdschriften en website, het organiseren van publieke activiteiten, informatievergaderingen,... door verschaffen van info langs wandelpaden, ontwikkelen van recreatieve infrastructuur zoals de observatietoren en kijkplatform en het maken van een layman's rapport (rapport voor leken).
• Onderhouden contacten met andere LIFE-projecten door uitwisselen ervaringen, organiseren excursies, deelname aan studiedagen al dan niet als gastspreker.
• Opstarten van een 'After-Life Conservation Plan' om de kwaliteit van de herstelde Annex I habitats in de toekomst te behouden.