Aanleg waterleiding voor verhogen natuurwaarden bij De Groote Meer

Datum: 
donderdag 18 augustus 2016
In het grenspark De Zoom-Kalmthoutse Heide legt Evides Waterbedrijf namens Nederlandse en Vlaamse partners een watertransportleiding aan. Deze vijf kilometer lange transportleiding loopt van de beek ‘De Oude Moervaart’ nabij het terrein van Pidpa in Essen naar het ven ‘De Groote Meer’ in Woensdrecht. Het werk vindt plaats tussen augustus en december 2016.
 
Natuurherstel van het ven
‘De Groote Meer’ is een laag gelegen ven in het hart van het grenspark, dat te maken heeft met een slechtere waterkwaliteit en lagere waterpeilen. De aan te leggen buis gaat kwalitatief goed oppervlaktewater aanvoeren uit de natte Nol-Stappersven. Daar is in de winter een wateroverschot, dat het natuurgebied uitstroomt via de ‘De Oude Moervaart’ richting de polders. Deze leiding zorgt op korte termijn voor voldoende water van de juiste kwaliteit bij ‘De Groote Meer’, waardoor de natuur in en nabij het ven kan herstellen en zich beter kan ontwikkelen. Dit is goed voor het oeverkruid, een zeldzame Europees beschermde plant die in de Groote Meer voorheen op grote schaal voorkwam. Daarnaast zorgt dit voor de juiste leefomgeving voor onder andere de geoorde fuut en kamsalamander.

kaartje met locatie waar de waterleiding komt te liggen bij het groote meer

De locatie waar de nieuwe waterleiding komt te liggen in het grenspark.

Horizontale boringen en afgravingen
Het gaat om een kunststof buis van 25 cm diameter die minstens 80 cm onder de grond komt te liggen. Bij de aanleg maakt Evides voor sommige stukken een sleuf, waar ze de buis inleggen. Voor andere stukken gebruiken ze een boormachine, die de buis onder de grond door trekt: een horizontale boring. De werkzaamheden voeren zij uit tussen augustus en december 2016. De horizontale boringen vinden plaats in september 2016, de andere werken in de overige maanden.
 
Zorgvuldige uitvoering
Het werk vindt deels plaats in agrarisch gebied en deels in natuurgebied. Om de hinder zoveel mogelijk te beperken, zijn de werkzaamheden gepland na uitgebreid natuur- en hydrologisch onderzoek en voorbereid in afstemming met verschillende partijen en de omgeving.
Evides werkt buiten het broedseizoen. De leiding leggen zij aan onder bestaande bospaden, waardoor de impact op de omgeving minimaal is. Om dit te realiseren en tegelijkertijd veilig te kunnen werken, kunnen recreanten te maken krijgen met omleidingen in het bosgebied. Dit staat ter plaatse aangegeven.
 
Mogelijke overlast
Bij het werk in agrarisch gebied ondervinden omwonenden verkeers- of geluidsoverlast. Dit is helaas niet te voorkomen. Zij proberen de overlast zoveel mogelijk te beperken. Bij de Achterstehoevestraat en Groenendriesstraat zijn afsluitingen van de openbare weg noodzakelijk, per wegdeel wisselend van enkele dagen tot twee weken. Hiervoor is een verkeersregeling afgestemd. De omleiding staat aangegeven. Omwonenden informeren zij per brief en/of er is persoonlijk contact.

Meer informatie

Al vele jaren verbetert Evides samen met Nederlandse en Belgische overheden, natuurorganisaties, landbouwers en landeigenaren de waterkwaliteit en -kwantiteit van het grensoverschrijdende natuurgebied. Dit is nodig voor de kwetsbare natuur. De leiding is onderdeel van een set samenhangende maatregelen. Meer over de samenwerking en andere maatregelen? Zie evides.nl/brabantsewal