Analyse onderbouwt verbetermaatregelen Groote Meer

Datum: 
vrijdag 7 oktober 2016

De toestand van De Groote Meer in Ossendrecht is grotendeels afhankelijk van regenwater. Verbeteracties voor de natuur van dit ven kunnen beter worden gericht op de kwaliteit van het water dan op de kwantiteit. En voor de ontwikkeling van het ven is het belangrijk dat er een eind komt aan de bemesting van het nabijgelegen landbouwgebied Steertse Heide. Dat zijn enkele van de belangrijkste conclusies uit de Watersysteemanalyse die het afgelopen jaar is uitgevoerd in het gebied van de Brabantse Wal. 
De resultaten van deze analyse werden vanmorgen bekend gemaakt tijdens een bestuurlijk overleg van de partijen die al enkele jaren samenwerken om het natuurlijke watersysteem van het Grenspark De Zoom-Kalmthoutse Heide – en met name De Groote Meer – te verbeteren.

Laag waterpeil
Dit ven met bijzondere plant- en diersoorten heeft door diverse oorzaken te maken met lage waterpeilen en teruglopende waterkwaliteit. Enkele jaren geleden werd gestart met de uitvoering van een gezamenlijk en grensoverschrijdend verbeterplan. De watersysteemanalyse is uitgevoerd om nóg beter te kunnen inschatten welke maatregelen op korte en lange termijn het meest bijdragen tot natuurherstel.

Op de goede weg
De resultaten tonen aan dat de samenwerkende partijen, waaronder Nederlandse en Belgische overheden, drinkwaterbedrijf Evides, natuurorganisaties, landbouwers en grondeigenaren, op de goede weg zijn. Zo blijkt dat het diepe grondwater, dat sinds de jaren ‘70 was gedaald, sinds het verminderen van de grondwateronttrekkingen weer aan het stijgen is.

Veldbezoek
Bestuurders van de samenwerkende partijen bezochten vanmorgen twee verbeterprojecten:  de aanleg van een wateraanvoerleiding door Evides, waarmee schoon overtollig water van het natuurgebied De Nol-Stappersven naar De Groote Meer wordt gebracht. En een LIFE-project van Natuurmonumenten waarbij het Groote Meer en Kleine Meer worden hersteld door het verwijderen van begroeiing en het plaggen van de verrijkte bodem. Daardoor blijft het water langer in de vennen en wordt de waterkwaliteit verbeterd.
Deze en andere verbeterprojecten gaan zorgen voor een combinatie van goede, voedselarme omstandigheden en kwalitatief schoon water. Dat moet op den duur leiden tot een beter leefmilieu voor onder andere het oeverkruidverbond (een zeldzame Europees beschermde plantengemeenschap), de geoorde fuut en de kamsalamander.
 

Bestuurders bezochten vandaag de Groote Meer en staken symbolisch de schop in de grond.

Tekst: Provincie Noord-Brabant