Beheerwerken in de Kalmthoutse Heide - aug-sept 2013

Datum: 
woensdag 14 augustus 2013

Na de brand van mei 2011 wordt een stevig tandje bijgestoken in het beheer van de heide. Het gras pijpenstrootje is immers na de brand al snel weer gaan groeien. Struikhei en dophei herstellen zich veel trager en zij dreigen verdrongen te worden door het sneller groeiende pijpenstrootje. Er worden nu heel wat bijkomende beheermaatregelen genomen om de overheersing van het pijpenstrootje af te remmen en zo de groei van andere heidesoorten meer kansen te geven. De late zomermaanden zijn de aangewezen werkperiode voor dit soort terreinwerkzaamheden en daarom is het nu even een drukke bedrijvigheid in het gebied.
 
PLAGGEN
Bij het plaggen wordt de vegetatie en het bovenste laagje van de bodem (humuslaag) afgeschraapt. Daardoor ontstaat een voedselarme omgeving waar grassen minder in het voordeel zijn. Typische heidesoorten zoals struikhei en dophei kunnen zich dan vestigen. Plaatselijk is ook herstel van open en onbegroeid zand een doelstelling.
Het afgeplagde materiaal moet wel allemaal opgeladen en afgevoerd worden. Er wordt dit jaar ong. 7 ha geplagd, vooral ten oosten van de Vossenbergen.
 
CHOPPEREN
Bij chopperen wordt de aanwezige vegetatie (vooral grassen) tot aan de wortelzone afgemaaid en wordt ook een deel van de strooisel- en humuslaag verwijderd. Daarmee wordt de hergroei van grassen sterk verminderd en worden ook veel voedingsstoffen afgevoerd. De gechopperde oppervlakte biedt dan betere groeikansen voor een gevarieerde heidevegetatie.
Dit jaar wordt ong. 5 ha gechopperd op verschillende locaties in het natuurreservaat.
 
MACHINAAL MAAIEN EN AFVOEREN
Om overheersing van pijpenstrootje tegen te gaan en tevens een lage en weinig brandbare vegetatie te bekomen, wordt op verschillende plaatsen machinaal gemaaid. Op dit ogenblik gaat het om zo’n 20 ha die jaarlijks of later tweejaarlijks gemaaid worden. Er wordt gebruik gemaakt van machines met erg brede banden en lage bodemdruk.
 
MANUEEL MAAIEN EN AFVOEREN
Waar machinaal maaien niet mogelijk of gewenst is, wordt ook manueel (met bosmaaiers) pijpenstrootje gemaaid en afgevoerd. Manueel kan heel nauwkeurig gewerkt worden en kunnen opkomende heideplantjes vrijgesteld worden van de concurrerende grassen. Ong. 12 ha wordt op deze wijze gemaaid, in de omgeving van de Putse Moer en bij de Drielingvennen.
 
Deze beheerwerken houden in dat heel wat organisch materiaal (maaisel, plagsel) uit het terrein afgevoerd moet worden. Dit brengt een soms hinderlijke, maar onvermijdelijke belasting mee van het wegennet.
Graag uw begrip hiervoor.

Meer info : Vlaamse overheid - Agentschap voor Natuur en Bos
· Veerle Mees : 03/620.18.40 - veerle.mees@lne.vlaanderen.be
· Bert Goyens : 0479/91.14.47 - robert.goyens@lne.vlaanderen.be
· Karel Molenberghs : 0475/53.62.45 - karel.molenberghs@lne.vlaanderen.be