Start aanleg leiding voor natuurherstel De Groote Meer

Datum: 
zaterdag 10 september 2016

In het Grenspark De Zoom-Kalmthoutse Heide legt Evides Waterbedrijf de komende maanden namens Nederlandse en Vlaamse partners een watertransportleiding aan. Deze gaat overtollig kwalitatief goed water transporteren naar De Groote Meer, wat zorgt voor betere natuurontwikkeling. Op vrijdag 9 september heeft Evides het eerste deel - een buis van 611 meter - in één keer de grond ingetrokken.

In totaal gaat het om een vijf kilometer lange leiding, die loopt van de beek ‘De Oude Moervaart’ in Essen naar het ven ‘De Groote Meer’ in Woensdrecht. Nog dit jaar moet het eerste water er doorheen stromen. Dit heeft naar verwachting direct een positief effect op de natuurontwikkeling in het gebied. Dit leidingproject is mogelijk dankzij de samenwerking tussen Nederlandse en Vlaamse overheden, waaronder de Provincie Noord-Brabant die een belangrijke rol heeft in de coördinatie, waterbedrijven en –beheerders, natuurorganisaties, landbouwers en landeigenaren. Dit project is een van de maatregelen die de partners samen treffen.

Voldoende water van de juiste kwaliteit
De Groote Meer is een laag gelegen ven in het hart van het grenspark, dat al enkele decennia te maken heeft met een slechtere waterkwaliteit en lagere waterpeilen. Dankzij de internationale samenwerking zijn er nieuwe kansen. In de natte Nol-Stappersven is namelijk een wateroverschot, dat nu het natuurgebied uitstroomt via De Oude Moervaart richting de polders. Dit kwalitatief goede – want voedselarme – water biedt de uitkomst voor De Groote Meer en creëert een uitstekend leefmilieu voor o.a. het oeverkruidverbond – een zeldzame Europees beschermde plantengemeenschap – de geoorde fuut en kamsalamander.

Uitvoering van de werkzaamheden
Het gaat om de aanleg van een kunststof buis met een diameter van 25 cm, op een diepte van minstens 80 cm. De leiding komt met name onder bestaande paden, waardoor de impact op de omgeving minimaal is. De aannemer gebruikt daarbij diverse technieken: deels via open sleuven en deels via ondergrondse, horizontale boringen. De werkzaamheden vinden plaats tussen augustus en december 2016 en zijn voorbereid in nauwe afstemming met de omgeving.
Internationale samenwerking voor natuurontwikkeling
Al vele jaren verbeteren Nederlandse en Belgische partners samen de waterkwaliteit en -kwantiteit en daarmee het verhogen ze de natuurwaarden in dit grensoverschrijdende natuurgebied. De gezamenlijke aanpak zorgt voor een samenhangende set aan maatregelen.

Achtergrondinformatie
Het grenspark De Zoom-Kalmthoutse Heide kent een gevarieerd landschap. Aan de Nederlandse zijde ligt de Brabantse Wal, met als meest opvallende kenmerk: de abrupte overgang van laag naar hoog. Het hoogteverschil en de vele leemlagen in de bodem zorgen voor een complexe waterhuishouding. En zo gevarieerd als het landschap is, zo divers is ook het gebruik. Deze film van de partners vertelt in enkele minuten het verhaal over de hydrologie, natuur en laatste ontwikkelingen.
Link: https://vimeo.com/181764618

Afbeelding leidingtracé
De leiding komt als volgt te lopen.

Samenwerkingspartijen
De samenwerking is vastgelegd in een convenant tussen de volgende partners: Provincie Noord-Brabant, Evides Waterbedrijf, Waterschap Brabantse Delta, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, ZLTO, Gemeente Woensdrecht, grondeigenaar van de Groote Meer en Grenspark De Zoom-Kalmthoutse Heide. Daarnaast zijn er samenwerkingsverbanden met Vlaamse overheden, Natuurpunt, Agentschap Natuur en Bos, Waterbedrijf Pidpa en agrariërs in het gebied.