Monitoring algemeen

De amfibieën worden bemonsterd door het plaatsen van fuiken in het water

Bij de instelling van het Grenspark had de toenmalige minister van Leefmilieu duidelijk verwoord dat er een gebiedsdekkend monitoringplan moest opgemaakt en ook uitgevoerd worden. Het Grenspark heeft van bij de start deze opdracht als één van zijn belangrijke taken gezien en heeft opdracht gegeven aan een studiebureau om een monitoringplan te schrijven. In 2003 lag het plan ter tafel en is het door de beheerders (Agentschap voor Natuur en Bos, Staatsbosbeheer en de Vereniging Natuurmonumenten) goedgekeurd wat de start gaf voor het eigenlijke verzamelen van de gegevens.

Moeraswolfsklauw

Het monitoringplan van het Grenspark is vrij ambitieus en omvat vele diergroepen en planten. Zo worden niet enkel de vogels maar ook amfibieën, reptielen, sprinkhanen, libellen, planten en vlinders gemonitord en zijn andere soorten zoals recent de loopkevers, spinnen en mieren onderwerp van bijkomende inventarisaties. Voor het monitoren van de broedvogels is er eerst een lijst opgemaakt van aandachtssoorten.
Vanaf 2004 wordt elk jaar ongeveer 1000 ha op deze soorten geïnventarsieerd en wordt hierover een rapport gemaakt dat ter beschikking gesteld wordt van de inventariseerders, de beheerders en overheden. Jaarlijks worden dan weer libellen gemonitord langs vaste routes, vlinders in hectarehokken en reptielen langs transecten met platen die speciaal gekozen zijn voor deze soorten. De flora-specialisten trekken erop uit met een GPS om puntlocaties vast te leggen van de belangrijke en typische soorten in het Grenspark. De amfibieën worden dan weer vooral in het voorjaar bemonsterd door het plaatsen van fuiken in het water. En recent worden ook de sprinkhanen gebiedsdekkend geïnventariseerd. Elk jaar zal een nieuw deel van het Grenspark volledig geïnventariseerd worden.

Mocht u interesse hebben om deel te nemen aan de monitoring van één van deze soortgroepen, neem dan contact op met het Grensparksecretariaat. Wij zijn steeds op zoek naar gemotiveerde mensen die kunnen helpen bij het monitoren.
info@grenspark.be