Vennen en natuurherstel

Een aantal heidevennen met een kale zandbodem kenden vroeger een begroeiing met waardevolle venvegetaties. Daartoe behoren soorten van het oeverkruidverbond als drijvende waterweegbree, biesvaren, waterlobelia, oeverkruid, ondergedoken moerasscherm.
In die vennen werd de laatste tientallen jaren een sterke achteruitgang van deze planten vastgesteld. Dat kan verschillende oorzaken hebben: aanrijking met te voedselrijk water uit landbouwgebieden, verdroging, verzuring door atmosferische depositie of een combinatie van deze oorzaken.
Om de oorspronkelijke zeldzame flora van deze vennen terug te herstellen, zijn soms ingrijpende maatregelen nodig. Voorbeelden hiervan zijn het Wasven en de Groote Meer.


Oeverkruid